Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya:

Ajuts Nuclis d’R+D per a projectes d’economia circular en l’àmbit dels residus (2018, ACCIO – Agència per la Competivitat de l’Empresa)

Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials (2018, Agència de Residus de Catalunya)

Ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d’una perspectiva de l’economia circular (2018, Agència de Residus de Catalunya)

Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals (2018, Agència de Residus de Catalunya)

Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular (2018, Agència de Residus de Catalunya)

Subvencios per implementar i renovar sistemes voluntaris de gestió ambiental (EMAS) (2018, Departament de Terriori i Sostenibilitat)

Cupons a la Innovació (2018, ACCIO – Agència per la Competitivitat de l’Empresa)